Rosenstrasse/Schwarzwaldstrasse 20

Rosenstrasse/Schwarzwaldstrasse 20